Links

Tạo yêu cầu tuyển dụng

Bấm chọn: “Tạo yêu cầu tuyển dụng” ở góc phải màn hình.
Khi tin được duyệt nhà tuyển dụng vào tab “Tin đang hiển thị” để xem tin.
Tạo yêu cầu tuyển dụng
Điền đầy đủ thông tin vào các mục.
Đăng tin
Sau đó, bấm “Đăng tin” và đợi Huntpro duyệt.
Đăng tin
Khi tin được duyệt, nhà tuyển dụng click vào mục "Tin tuyển dụng" --> "Tin đang hiển thị" để theo dõi thông tin.
Tin tuyển dụng
Tin đang hiển thị