Links

Quản lý hồ sơ ứng tuyển

1. Chờ duyệt

Nhà tuyển dụng vào Tab “Chờ duyệt” chọn cột “Hành động” để xem và xử lý trạng thái hồ sơ.
Chờ duyệt
 • Ứng viên phù hợp chọn trạng thái tiếp theo “Hồ sơ Đạt”.
 • Ứng viên không đạt chọn trạng thái tiếp theo “Hồ sơ Không đạt” (Ứng viên không đạt cần nhập lý do vào mục ghi chú).
 • Ứng viên cân nhắc chọn trạng thái tiếp theo “Xem xét chờ duyệt”.
=> Bấm chọn “Cập nhật”.
Hồ sơ được duyệt sẽ hiển thị ở Tab “Đã duyệt”.
Đã duyệt

2. Đã duyệt

Nhà tuyển dụng chọn trạng thái ở tab “Đã duyệt” sau khi trao đổi, hẹn lịch phỏng vấn với ứng viên:
 • Ứng viên hẹn được chọn trạng thái tiếp theo “Xác nhận phỏng vấn” và điền thời gian phỏng vấn.
 • Ứng viên không hẹn được chọn trạng thái tiếp theo “Không xác nhận phỏng vấn”.
=> Bấm chọn “Cập nhật”
Đã duyệt

3. Xác nhận phỏng vấn

Nhà tuyển dụng chọn trạng thái ở tab “Xác nhận phỏng vấn” sau khi phỏng vấn ứng viên:
 • Ứng viên phỏng vấn Đạt chọn trạng thái tiếp theo “Phỏng vấn Đỗ”.
 • Ứng viên bị loại chọn trạng thái tiếp theo “Phỏng vấn Trượt”.
 • Ứng viên không đi phỏng vấn chọn trạng thái tiếp theo “Không đi phỏng vấn”.
 • Ứng viên cần xem xét chọn trạng thái tiếp theo “Xem xét phỏng vấn”.
=> Bấm chọn “Cập nhật”.
Xác nhận phỏng vấn

4. Phỏng vấn đỗ

Nhà tuyển dụng chọn trạng thái tiếp theo ở tab “Xác nhận đi làm”:
 • Ứng viên đi làm, chọn trạng thái tiếp theo “Đã đi làm”.
 • Ứng viên từ chối nhận việc, chọn trạng thái tiếp theo “Không đi làm”.
=> Bấm chọn “Cập nhật”.
Phỏng vấn đỗ

5. Xác nhận đi làm

Nhà tuyển dụng chọn trạng thái tiếp theo ở tab “Xác nhận đi làm”:
 • Ứng viên đi làm, chọn trạng thái tiếp theo “Đã đi làm”.
 • Ứng viên từ chối nhận việc, chọn trạng thái tiếp theo “Không đi làm”.
=> Bấm chọn “Cập nhật”.
Xác nhận đi làm

6. Đã đi làm

Nhà tuyển dụng chọn trạng thái tiếp theo ở tab “Đã đi làm” sau quá trình theo dõi, đánh giá ứng viên trong 7 ngày đầu tiên:
 • Ứng viên đi làm sau 7 ngày đạt, chọn trạng thái tiếp theo “Hoàn thành 7 ngày”.
 • Ứng viên nghỉ hoặc đi làm sau 7 ngày không đạt, chọn trạng thái tiếp theo “Không đạt sau 7 ngày”.
=> Bấm chọn “Cập nhật”.
Đã đi làm

7. Hoàn thành 7 ngày

Nhà tuyển dụng chọn trạng thái tiếp theo ở tab “Hoàn thành 7 ngày” sau quá trình theo dõi, đánh giá ứng viên trong thời gian bảo đảm:
 • Ứng viên hết thời gian bảo hành, chọn trạng thái tiếp theo “Hoàn thành”.
 • Ứng viên nghỉ trong thời gian bảo hành, chọn trạng thái tiếp theo “Bảo hành”.
Hoàn thành 7 ngày
Chú ý: Mỗi trạng thái hồ sơ cần được cập nhật trong: 24h - 48h!