Quản lý hồ sơ ứng tuyển

1. Chờ duyệt

Nhà tuyển dụng vào Tab “Chờ duyệt” chọn cột “Hành động” để xem và xử lý trạng thái hồ sơ.

 • Ứng viên phù hợp chọn trạng thái tiếp theo “Hồ sơ Đạt”.

 • Ứng viên không đạt chọn trạng thái tiếp theo “Hồ sơ Không đạt” (Ứng viên không đạt cần nhập lý do vào mục ghi chú).

 • Ứng viên cân nhắc chọn trạng thái tiếp theo “Xem xét chờ duyệt”.

=> Bấm chọn “Cập nhật”.

Hồ sơ được duyệt sẽ hiển thị ở Tab “Đã duyệt”.

2. Đã duyệt

Nhà tuyển dụng chọn trạng thái ở tab “Đã duyệt” sau khi trao đổi, hẹn lịch phỏng vấn với ứng viên:

 • Ứng viên hẹn được chọn trạng thái tiếp theo “Xác nhận phỏng vấn” và điền thời gian phỏng vấn.

 • Ứng viên không hẹn được chọn trạng thái tiếp theo “Không xác nhận phỏng vấn”.

=> Bấm chọn “Cập nhật”

3. Xác nhận phỏng vấn

Nhà tuyển dụng chọn trạng thái ở tab “Xác nhận phỏng vấn” sau khi phỏng vấn ứng viên:

 • Ứng viên phỏng vấn Đạt chọn trạng thái tiếp theo “Phỏng vấn Đỗ”.

 • Ứng viên bị loại chọn trạng thái tiếp theo “Phỏng vấn Trượt”.

 • Ứng viên không đi phỏng vấn chọn trạng thái tiếp theo “Không đi phỏng vấn”.

 • Ứng viên cần xem xét chọn trạng thái tiếp theo “Xem xét phỏng vấn”.

=> Bấm chọn “Cập nhật”.

4. Phỏng vấn đỗ

Nhà tuyển dụng chọn trạng thái tiếp theo ở tab “Xác nhận đi làm”:

 • Ứng viên đi làm, chọn trạng thái tiếp theo “Đã đi làm”.

 • Ứng viên từ chối nhận việc, chọn trạng thái tiếp theo “Không đi làm”.

=> Bấm chọn “Cập nhật”.

5. Xác nhận đi làm

Nhà tuyển dụng chọn trạng thái tiếp theo ở tab “Xác nhận đi làm”:

 • Ứng viên đi làm, chọn trạng thái tiếp theo “Đã đi làm”.

 • Ứng viên từ chối nhận việc, chọn trạng thái tiếp theo “Không đi làm”.

=> Bấm chọn “Cập nhật”.

6. Đã đi làm

Nhà tuyển dụng chọn trạng thái tiếp theo ở tab “Đã đi làm” sau quá trình theo dõi, đánh giá ứng viên trong 7 ngày đầu tiên:

 • Ứng viên đi làm sau 7 ngày đạt, chọn trạng thái tiếp theo “Hoàn thành 7 ngày”.

 • Ứng viên nghỉ hoặc đi làm sau 7 ngày không đạt, chọn trạng thái tiếp theo “Không đạt sau 7 ngày”.

=> Bấm chọn “Cập nhật”.

7. Hoàn thành 7 ngày

Nhà tuyển dụng chọn trạng thái tiếp theo ở tab “Hoàn thành 7 ngày” sau quá trình theo dõi, đánh giá ứng viên trong thời gian bảo đảm:

 • Ứng viên hết thời gian bảo hành, chọn trạng thái tiếp theo “Hoàn thành”.

 • Ứng viên nghỉ trong thời gian bảo hành, chọn trạng thái tiếp theo “Bảo hành”.

Chú ý: Mỗi trạng thái hồ sơ cần được cập nhật trong: 24h - 48h!

Last updated